Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/bridgect/domains/bridgeclubtempo.nl/public_html/includes/session.inc.php on line 4
Bridge wedstrijdreglement | Bridgeclub Tempo

Wedstrijdreglement: 

1. DEELNAME

Aan de parencompetities kan worden deelgenomen door alle leden van verenigingen die bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) zijn aangesloten en door de individuele leden van de NBB.

Aan de viertallencompetities en bekertoernooien kan alleen worden deelgenomen door verenigingen die bij het district Groningen van de NBB zijn aangesloten.

2. GEDRAG

Deelnemers aan de districtswedstrijden verplichten zich tot het doen van alles wat de goede gang van zaken tijdens de wedstrijden zou kunnen bevorderen en tot het nalaten van alles wat de sfeer rond de wedstrijden nadelig zou kunnen beïnvloeden. Zo dient men zich hoffelijk te gedragen jegens de tegenstanders, de arbiter en de eigen partner.  Met nadruk zij gewezen op hoofdstuk 7 van de spelregels 'Gedragsregels'.

3. ROKEN

Er wordt op wedstrijden en competities georganiseerd door het district niet in de speelzaal gerookt.

4. SYSTEEMKAARTEN

Voor de aanvang van een ronde dient iedere partij aan elk van de tegenstanders een beknopte schriftelijke samenvatting te overhandigen van het door haar gehanteerde biedsysteem, de eventuele aanvullende biedconventies en de tegenspelconventies; dit alles overeenkomstig de voorschriften van de NBB.  Men is desgevraagd verplicht een en ander mondeling toe te lichten.

Indien een paar geen systeemkaarten kan overleggen, of indien de systeemkaart door de wedstrijdleider niet in orde wordt bevonden, kan het desbetreffende paar door de wedstrijdleider verplicht worden Biedermeijer rood of blauw (naar keuze van de spelers) te spelen gedurende de rest van de zitting.

5. BIEDSYSTEMEN

De Hoogst Ongebruikelijke Methoden zijn niet toegestaan.

De Bruine Stickerconventies zijn alleen in de Hoofdklasse Viertallen toegestaan en dan alleen onder de volgende voorwaarden:

 • het volledige systeem met een ingevulde, getypte systeemkaart
 • (groot model) dient uiterlijk 14 dagen voor de sluiting van de inschrijfdatum bij de wedstrijdsecretaris ingeleverd te zijn;
 • het volledige systeem dient minimaal 14 dagen voor de wedstrijd aan de tegenstanders bekend gemaakt te zijn,
 • gedurende de competities mag men één maal van basissysteem veranderen.

Zie voor de definities elders in dit document.

6. STOPWAARSCHUWING

Voor alle wedstrijden in de Districtscompetitie is de Stopregel" verplicht gesteld.  Dit houdt in dat elk openingsbod van twee of hoger, alsmede elk sprongbod voorafgegaan moet worden door de waarschuwing "STOP".  De volgende speler dient ca. 10 seconden te wachten alvorens een bieding te doen.

7. ALERTEREN

In alle wedstrijden is alerteren verplicht.  De tegenpartij heeft het recht alerteren te verbieden. Zie ook de "Alerteerregeling".

8. TE LAAT KOMEN

Onder te laat komen van een paar of viertal wordt verstaan het niet in de zaal aanwezig zijn van één of meer spelers van het paar of viertal op het moment dat als begin - of na een pauze als hervatting - is aangekondigd.  Het laten spelen van een niet-gerechtigde invaller heft de strafbaarheid niet op.

Bij parenwedstrijden wordt het te laat komende paar als volgt gestraft:

 • 25% van een top van een spel aftrek i.g.v. parentelling.
 • 2 IMP aftrek i.g.v. butlertelling.

Bij minder dan 5 minuten te laat komen, ontvangt u de eerste keer een waarschuwing.

Is het paar meer dan 10 minuten te laat dan wordt voor elk spel dat reeds in het normale tempo had kunnen zijn gespeeld een score van 40% vastgesteld.

De wedstrijdleider is bevoegd een paar dat onaangekondigd meer dan een halve ronde te laat komt uit te sluiten van deelname aan de zitting indien het verloop van de zitting dat wenselijk maakt.

Bij viertallenwedstrijden wordt het te laat komende viertal bestraft met aftrek van 1 WP als het minder dan 10 minuten te laat is.  Is het viertal meer dan 10 minuten te laat dan volgt voor elke extra 5 minuten of deel daarvan een aftrek van 1 WP.  Is het viertal minder dan 5 minuten te laat dan volgt de eerste keer een waarschuwing.

9. TE LANGZAAM SPELEN

Er wordt gespeeld in een tempo van gemiddeld 8 spellen per uur.  Indien spelers menen dat hun tegenstanders te langzaam spelen, dienen zij tijdig de wedstrijdleider te waarschuwen.

Het niet op tijd beëindigd hebben van een ronde wordt bij een parenwedstrijd de eerste maal bestraft met een waarschuwing en elke volgende maal met aftrek van 25% van de top van een spel (2 WP bij butler).  De straf geldt voor beide paren; de wedstrijdleider kan de straf beperken tot het paar dat geheel of overwegend verantwoordelijk is voor de vertraging.

Bij viertallenwedstrijden over 28 spellen duurt de eerste helft van 19.30 uur tot 21.20 uur.  De tweede helft dient om 23.20 uur beëindigd te zijn.  Nadat 5 minuten extra speeltijd is toegestaan, worden beide teams - of het schuldige gestraft met aftrek van 1 WP voor elke 5 minuten of deel daarvan, dat zij te laat zijn.

De wedstrijdformulieren dienen volledig ingevuld bij de wedstrijdleider persoonlijk te worden ingeleverd voor 23.30 uur.

10. NOTEREN VAN DE SCORE

Noord behoort goed te noteren en Oost te controleren.  Ongeacht welke speler in feite heeft genoteerd of gecontroleerd, wordt aan beide partijen een zelfde straf opgelegd voor elk spel waarvan de score niet, of onjuist, genoteerd is.

11. ONKLAAR BORD

leder paar, waarvan één of beide handen in een verkeerd vakje van het bord is gestoken, één of meer onjuiste kaarten bevat of onvolledig is wordt gestraft.  Ook gestraft wordt het paar, waarvan een speler zijn hand inziet zonder zijn kaarten te hebben geteld, wanneer dit er te veel of te weinig blijken te zijn.  De straf voor het onklaar maken van een bord en het niet vooraf tellen van een hand is 25% van de top van een spel (bij parentelling), 2 MP (bij butlertelling) en 1 WP (bij viertallen).

12. PROTESTEREN

Tegen arbitrale beslissingen kan worden geprotesteerd bij het districts-bestuur, middels een bij de wedstrijdleider te verkrijgen protestformulier.  Het protestgeld bedraagt € 11,50 en dient direct te worden voldaan.  Formeel moet het protest binnen een half uur na afloop van de zitting worden ingediend.  Nadere stukken mogen later worden aangeleverd.  Het districtsbestuur zal bij haar beslissing groot gewicht toekennen aan de mening van de Protest Advies Commissie.

13. PLICHTEN NA INSCHRIJVING

Iedereen die zich inschrijft voor een districtscompetitie, met uitzondering van de competitie die volgens het zogenaamde cafétariasysteem worden verspeeld, verplicht zich daarmee tot het spelen van alle wedstrijden (incl. vervolgwedstrijden) voor zijn groep of klasse.  Indien men verhinderd is, dient men zelf voor speelgerechtigde invallers te zorgen.

Voor competitie die volgens het cafétariasysteem worden verspeeld, geldt dat de deelnemers zich verplichten tenminste 60% van de zittingen aanwezig te zijn dan wel voor speelgerechtigde invallers te zorgen. Om voor het kampioenschap of promotie in aanmerking te komen dient in ieder geval aan de laatste zitting te worden deelgenomen (of voor speelgerechtigde invallers gezorgd te worden).

Voor alle competities en wedstrijden, georganiseerd door het district, zijn de strafbepalingen uit het competitie-, wedstrijd- en bekerreglement van de NBB overeenkomstig van toepassing, voor zover deze wedstrijdbepalingen niet anders voorzien.

14. INVALLERS

ADVIES: Raadpleeg bij twijfel omtrent speelgerechtigd zijn van een invaller altijd de wedstrijdsecretaris.

In het competitiereglement van de NBB is het volgende bepaald:

Artikel 14 (viertallen)

 1. Om te mogen invallen moet een speler clublid zijn van de club, die door het viertal vertegenwoordigd wordt.  Art 10.3 (als lid aangemeld zijn op het Bondsbureau) is van toepassing, met dien verstande, dat voor "eerste speeldag... deelgenomen" gelezen moet worden "speeldag van de eerste wedstrijd waarin wordt ingevallen".
 2. Niet mogen invallen spelers
  • uit een hoger viertal in een lager viertal;
  • die aan de lopende competitie deelnemen in een viertal van een andere club of in een viertal van een andere club zijn ingevallen;
  • die tijdens de vorige competitie voor een andere club zijn uitgekomen, ingevallen daaronder begrepen, tenzij de procedure ex art 11 in acht is genomen;
  • uit een lager viertal in een hoger viertal, indien dat hogere viertal in dezelfde klasse 3 of meer plaatsen lager staat dan het lagere viertal of indien het bepaalde in de leden 5 of 6 van dit artikel aan het invallen in de w eg staat. In plaats van het bepaalde sub a) en d) mag het district voor aanvang van de competitie een afwijkende regeling vaststellen.
 3. Voorts mogen niet invallen spelers die een kennelijke versterking betekenen, tenzij zij invallen in het viertal dat de hoogste plaats inneemt in de hoogste klasse waarin de club deelneemt.
 4. Indien een speler van een viertal meer dan tweemaal in hogere viertal-len is ingevallen, is hij niet meer gerechtigd in zijn eigen viertal te spelen.
 5. Een speler, die meer dan tweemaal is ingevallen, is niet meer gerechtigd als invaller te fungeren in lagere viertallen dan het laagste van de hoogste drie viertallen waarin hij is ingevallen.
 6. Het districtsbestuur is bevoegd dispensatie te verlenen van:
  • lid 2 sub d), echter alleen indien het gaat om het invallen in een viertal dat minder dan de helft van het voor de lopende competitie vast-gestelde aantal wedstrijden heeft gespeeld.
  • de leden 5 en 6 van dit artikel.
 7. Indien een speler invalt in strijd met het bepaalde in de leden 2, 3, 5 of 6 van dit artikel, zal het district de invaller als niet gerechtigde speler in de zin van artikel 16 aanmerken.
 8. Een districtsbestuur is bevoegd voor het begin van de competitie regels vast te stellen ter bevordering van de naleving van het bepaalde in dit artikel.  Deze regels moeten tijdig - in elk geval voor het begin van de competitie - aan alle belanghebbenden worden medegedeeld.

Artikel 36 (paren)

 1. Indien een speler van een paar verhinderd is aan een zitting van de parencompetitie deel te nemen, is de overblijvende speler van het paar gerechtigd met een invaller te spelen.  Hiervoor is de voorafgaande toestemming van het district vereist.
 2. Een speler mag niet als invaller optreden, indien dit een kennelijke versterking van het paar betekent.  Er is in ieder geval sprake van een kennelijke versterking, indien de invaller gerechtigd is tot deelname aan de competitie in een hogere klasse van de competitie dan die, waarin hij invalt.
 3. Van de bepaling van het tweede lid kan het districtsbestuur dispensatie verlenen; aan deze dispensatie kunnen voorwaarden worden verbon-den.
 4. Indien geen toestemming aan het district wordt gevraagd, kan het district besluiten dat met een niet-gerechtigde speler is gespeeld, in welk geval de scores, behaald tegen het paar met de niet-gerechtigde invaller, komen te vervallen. Dit paar krijgt de score toegewezen, bedoeld in art 38.1 b) en art 45.4 is van toepassing.

Artikel 37 (paren)

 1. Paren die aan een competitie deelnemen, zijn gerechtigd zich na vooraf verkregen toestemming van het district te laten vervangen door een invallend paar en wel met inachtneming van het bepaalde in art. 36. De door het invallende paar behaalde score geldt als score voor het paar, waarvoor het als invaller optreedt.

Op grond van het bepaalde in art. 14.9 gelden in het district Groningen per 1 september 1994 onderstaande aanvullende invallersregelingen:

 1. Art. 14 wordt 'naar de geest' geïnterpreteerd.  Van de verenigingen en de spelers wordt de nodige zorgvuldigheid geëist, vooral bij het opstellen van invallers in viertallen die een kansrijke dan wel kritieke positie op de ranglijst innemen.
 2. Overeenkomstig de regeling van het Bekerreglement wordt als kennelijke versterking beschouwd iedere invaller die in de desbetreffende competitie behoort tot een hogere klasse dan die waarin hij als invaller optreedt.  Hierbij is het competitieresultaat van het vorig seizoen doorslaggevend.  Voor spelers die in het vorig seizoen niet zelf aan enige competitie hebben deelgenomen, geldt de 'één-klasse lager-regeling’ uit het Bekerregiement, met dien verstande dat in ons district een 'parencompetitie-status' door een jaar niet-deelnemen niet verloren gaat.  Spelers die alleen een 'viertallencompetitie-status' hebben, mogen in een parencompetitie slechts in hogere klassen invallen.  Spelers die slechts een 'paren-status' hebben, mogen in een viertallen-competitie één klasse lager invallen. 

  Omdat een eerlijk competitieverloop gelijkwaardige invallers vereist, kan vooraf dispensatie worden verleend overeenkomstig art. 14.7 en 36.3.
 3. Het indienen van een lijst van invallers voor bepaalde klassen houdt niet in, dat alle opgegeven invallers alle spelers uit die klasse straffeloos mogen vervangen.  Het is fysiek onmogelijk dat de competitieleider of het districtsbestuur vooraf volledig aangeeft wat wel en wat niet mag.

Opstellen van invallers behoort tot de verantwoordelijkheid van de verenigingsbesturen en (in geval van parencompetitie) van de spelers. Vraagt u dus liever zonodig tevoren toestemming aan de wedstrijd-secretaris of de leider van uw competitie.

Bridge online

Het wereldwijde web is de ideale plek om spellen te spelen, zo ook bridge. Bridge speelt u dan tegen andere internetgebruikers die ook online willen spelen. Het grote voordeel van online spelen is dat er altijd wel iemand...

Lees meer
Bridge ACOL 2000

Dit bridgeboek is uitgekomen in 1983 en bleek een grote behoefte te voorzien. De ontwikkeling van bridge stond hierna niet stil en vooral in de Verenigde Straten werden veel nieuwe inzichten vertaald waardoor ze al gau...

Lees meer
Bridge voor dummies

Bridge voor Dummies is een boek dat u precies vertelt hoe u effectief bridge kunt spelen. Steeds meer jongeren wagen zich aan de onder ouderen populaire denksport bridge. Het boek leert u hoe te beginnen met een sto...

Lees meer
Leer bridge met Berry Westra

Berry Westra is een oud-wereldkampioen in bridge en heeft boeken over bridge geschreven. Dit boek geeft de succesvolle leermethode weer van deze oud-wereldkampioen. De grondbeginselen van het bridgespel wor...

Lees meer
Bridgetips

Wilt u beter worden in bridge? Wij hebben hieronder een aantal bridgetips voor u opgesteld. Met deze bridgetips kunt u inspiratie opdoen, kunt leren over de strategie├źn, technieken en andere zaken om een gevorderde spel...

Lees meer